Mieszkam w Uniejowie

Gospodarka odpadami

Pojemniki do segregacji śmieci.

Odbiorem odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Uniejów zajmuje się firma Strach i Synowie Sp. z o.o. z Częstochowy, która została wybrana w postępowaniu przetargowym.

Opłaty

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 r.

obrazek

Opłatę należy uiścić do końca każdego kwartału przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Uniejowie o numerze: 71 8557 0009 2005 0200 0130 0042, w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie lub u sołtysa danego sołectwa.

Harmonogram

Pobierz harmonogram odbioru odpadów w 2022 r. właściwy dla położenia Twojej posesji

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zapraszamy do obiektu usytuowanego w Uniejowie przy ul. Dąbskiej.

Godziny otwarcia:
czwartki i soboty: 8.00-13.00
piątki: 13.00-18.00

Do punktu mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • odpady wielkogabarytowe
  • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło
  • opakowania wielomateriałowe
  • przeterminowane leki
  • zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • zużyte opony (zgodnie z regulaminem PSZOK)
  • odpady biodegradowalne, w tym zielone
  • termometry rtęciowe, świetlówki, tonery.